ENG

This page describes the legal instructions which apply to every Internet-user visiting this site. In consulting this site you undertake to respect these instructions without reservation. We would advise you to consult these instructions regularly, as they may be modified from time to time and without warning.

1. Intellectual property
This site is owned and operated by Dreavia S.A.. The presentation and each of the materials, including trademarks, logos and domain names, posted on the web site located at www.Dreavia.ro (hereinafter the “Site”), are protected by the applicable laws as regards Intellectual Property, and are owned by Dreavia S.A. or have been subjected to authorization of use granted to it.
No material from the Site may be copied, reproduced, modified, republished, uploaded, distorted, transmitted or distributed in any way, on any support, in total or in part, without Dreavia S.A. prior written consent, except for press use only, on condition that intellectual property rights and all other property rights are respected. The only authorized copies are for personal, non-commercial, home use.

2. Links to other sites
The responsibility of Dreavia S.A. will not be called into account with regard to any third-party site to which you may have gained access via the Dreavia S.A. web site. We have no way of controlling the content of these third-party sites which remain totally independent of Dreavia S.A.. What is more, the existence of a link between the Site and any third party site in no way implies that Dreavia S.A. in any way approves of the content of this site, or, moreover, any use to which such content may be put. Furthermore, it is your responsibility to take the necessary precautions to prevent the Site being contaminated by, including, but not limited to, one or more “viruses”, “Horses of Troy” or any other “parasites”.

3. Nominative information and other information
Dreavia S.A. will not divulge to any third party personal information concerning you which you may communicate via electronic mail. This information will be used for the sole purpose of replying to you in the most efficient way possible.
The Site is not designed to receive any confidential information which you may submit. As a result, and with the exception of the personal data outlined above, all information, whatever form it is in: document, data, graphics, questions, suggestions, concepts, remarks or other – which you communicate on the Site will in no way be considered as confidential. As result of this, the simple fact of your transmitting this data to us grants us the right to use, reproduce, diffuse or modify this data, or to transmit it in the aim of processing your request.

4. Limitations of liability
Dreavia S.A. makes every effort to ensure to the best of its abilities the accuracy and updating of the information broadcast on the Site, whose content the company reserves the right to change at any time and without prior notice. Nonetheless, Dreavia S.A. cannot fully guarantee the accuracy, precision, updating or exhaustiveness of the information made available on the Site. As a result, and with the exception of direct damage resulting from willful misconduct or gross negligence by Dreavia S.A., the latter cannot be held liable for any damage, direct or indirect, regardless of its cause, origin, nature or consequences, even whilst Dreavia S.A. has been aware of the foresee ability of such damage, whether it be the result of (i) access or inability to access the Site, (ii) the use of the Site, including any damage or virus which may infect your computer system or any other product, and/or (iii) credit given to any information provided directly or indirectly by the Site.

5. Information on the products
The information contained and broadcast on the Site may contain direct or indirect references to Dreavia S.A. products, programs and services which are not proposed or available in certain countries or regions, or which may be offered under a different trademark, and which may be subject to different regulations and conditions of use according to the country. Such references do not imply any intention on the part of Dreavia S.A. to sell these products, programs or services in your country. Please consult us for any information concerning the products, programs and services which are available in your region / country. Availability of products is subject to patent restrictions in countries where applicable patents are in effect.

6.Copyright notice
The copyright in this website, including without limitation, in all documents, files, text, images, graphics, devices and code contained in it and in this website’s general “look and feel”, is owned by Dreavia S.A. and its affiliates (All Rights Reserved) or its third party providers.

7.Software downloads
You must ensure that any software downloaded from this website to your computer is suitable for use on your computer and that it is free from viruses.

RO

Această pagină descrie instrucțiunile legale care se aplică fiecărui utilizator de Internet care vizitează acest site. Prin consultarea acestui site vă angajați să respectați aceste instrucțiuni fără rezerve. Vă sfătuim să consultați aceste instrucțiuni în mod regulat, deoarece acestea pot fi modificate din când în când și fără

  1. Proprietatea intelectuală

Acest site este deținut și operat de Dreavia S.A.. Prezentarea și fiecare dintre materialele, inclusiv mărcile comerciale, logo-urile și numele de domenii, postate pe site-ul web situat la www.Dreavia.ro (denumit în continuare „Site-ul”), sunt protejate de legile aplicabile în ceea ce privește Proprietatea Intelectuală și sunt deținute de Dreavia S.A. sau au fost supuse autorizației de utilizare acordate acesteia.

Niciun material de pe Site nu poate fi copiat, reprodus, modificat, republicat, încărcat, distorsionat, transmis sau distribuit în nici un fel, pe orice suport, în totalitate sau parțial, fără acordul prealabil scris al Dreavia S.A., cu excepția utilizării exclusiv în presă, pe condiția ca drepturile de proprietate intelectuală și toate celelalte drepturi de proprietate să fie respectate. Singurele copii autorizate sunt pentru uz personal, necomercial,

  1. Legături către alte site-uri

Responsabilitatea Dravia S.A. nu va fi luată în considerare cu privire la niciun site terță parte la care este posibil să fi obținut acces prin intermediul site-ului web Dravia S.A. Nu avem nicio modalitate de a controla conținutul acestor site-uri terțe care rămân total independente de Dreavia S.A.. Mai mult, existența unei legături între Site și orice site terț nu implică în niciun fel că Dreavia S.A. aprobă în niciun fel a conținutului acestui site sau, mai mult, orice utilizare căreia i se poate face un astfel de conținut. În plus, este responsabilitatea dumneavoastră să luați măsurile de precauție necesare pentru a preveni contaminarea Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, unul sau mai mulți „virusuri”, „Caii din Troia” sau orice alți „paraziți”.

  1. Informații nominative și alte informații

Dravia S.A. nu va divulga niciunei terțe părți informații personale despre dumneavoastră pe care le puteți comunica prin poștă electronică. Aceste informații vor fi folosite cu scopul exclusiv de a vă răspunde în cel mai eficient mod posibil.

Site-ul nu este conceput pentru a primi informații confidențiale pe care le puteți trimite. Ca urmare, și cu excepția datelor cu caracter personal evidențiate mai sus, toate informațiile, indiferent de forma sub care s-ar afla: document, date, grafice, întrebări, sugestii, concepte, observații sau altele – pe care le comunicați pe Site nu vor să fie considerate confidențiale. Ca urmare a acestui fapt, simplul fapt de a ne transmite aceste date ne conferă dreptul de a utiliza, reproduce, difuza sau modifica aceste date sau de a le transmite în scopul procesării cererii dumneavoastră.

  1. Limitări de răspundere

Dravia S.A. depune toate eforturile pentru a asigura pe cât posibil acuratețea și actualizarea informațiilor difuzate pe Site, al căror conținut compania își rezervă dreptul de a-l modifica în orice moment și fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, Dreavia S.A. nu poate garanta pe deplin acuratețea, precizia, actualizarea sau exhaustivitatea informațiilor puse la dispoziție pe Site. Ca urmare, și cu excepția prejudiciului direct rezultat din abaterea intenționată sau din neglijență gravă a lui Dreavia S.A., aceasta din urmă nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, direct sau indirect, indiferent de cauza, originea, natura sau consecințele acestuia, chiar dacă Dreavia S.A. S.A. a fost conștient de capacitatea anticipată a unei astfel de daune, fie că este rezultatul (i) accesului sau incapacității de a accesa Site-ul, (ii) utilizării Site-ului, inclusiv orice daune sau virus care vă poate infecta sistemul informatic sau orice alt produs și/sau (iii) credit acordat oricărei informații furnizate direct sau indirect de Site.

  1. Informații despre produse

Informațiile conținute și difuzate pe Site pot conține referiri directe sau indirecte la produsele, programele și serviciile Dreavia S.A. care nu sunt propuse sau disponibile în anumite țări sau regiuni sau care pot fi oferite sub o altă marcă comercială și care pot face obiectul diferite reglementări și condiții de utilizare în funcție de țară. Astfel de referințe nu implică nicio intenție din partea Dravia S.A. de a vinde aceste produse, programe sau servicii în țara dumneavoastră. Vă rugăm să ne consultați pentru orice informații referitoare la produsele, programele și serviciile care sunt disponibile în regiunea/țara dumneavoastră. Disponibilitatea produselor este supusă restricțiilor privind brevetele în țările în care sunt în vigoare brevetele aplicabile.

 6.Notă privind drepturile de autor

Drepturile de autor asupra acestui site web, inclusiv fără limitare, în toate documentele, fișierele, textele, imaginile, graficele, dispozitivele și codurile conținute în acesta și în „aspectul și simțul” general al acestui site web sunt deținute de Dravia S.A. și afiliații săi (Toate drepturile Rezervat) sau furnizorii săi terți.

7.Descărcări de software

Trebuie să vă asigurați că orice software descărcat de pe acest site web pe computerul dumneavoastră este adecvat pentru utilizare pe computerul dumneavoastră și că este lipsit de viruși.